นโยบายส่วนบุคคล

ข้อตกลงร่วมกัน
เนื่องจากเราเข้าใจถึงความสำคัญในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมถึงว่านโยบายนี้จะอธิบายว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการปฏิบัติตามดังที่คุณต้องการ เมื่อคุณได้เข้าถึงและโต้ตอบกับเว็บไซต์นี้ การอ้างอิงไปยัง 'เว็บไซต์นี้' หรือ 'เว็บไซต์ของเรา' รวมถึงเว็บไซต์ใด ๆ ที่ดำเนินการโดยหรือในนามของ Somjai รวมทั้งเว็บไซต์ย่อย และโทรศัพท์มือถือ นโยบายนี้ยังรวมถึง การรายงานเครดิตของเรา ซึ่งนั่นคือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เก็บรวบรวมไว้ในใบสมัครบัตรเครดิตหรือวงเงินเครดิตที่คุณมี เราหมายถึงข้อมูลเครดิตที่เกี่ยวข้อง ดังทีได้กล่าวไว้ ความตั้งใจในแง่ของการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ คือ การปฏิบัติตามหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ในประเทศไทยตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ร่าง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เป็นไปตามจรรยาบรรณในการรายงานข้อมูลเครดิต เอกสารนี้ยังมีคำแถลงเรื่อง "เรื่องที่ต้องบอกกล่าว" ดังคำอธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง เราได้ตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ และเราจะแก้ไขเมื่อจำเป็น ดังนั้น เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาทางกฎหมายและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ วิธีการปฏิบัติงาน และความคาดหวังของตลาด เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้โดยแจ้งให้คุณทราบผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลหรือความคิดเห็นที่คุณมีตัวตนชัดเจนหรือสามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเครดิตอีกด้วย ข้อมูลเครดิตเป็นชุดย่อยของข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นข้อมูลที่ใช้ในการประเมินคุณสมบัติของคุณที่จะได้รับการจัดหาเงินทุน อาจรวมถึงการเงินที่คุณมีประวัติค้างชำระ การชำระหนี้ของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับเงินให้กู้ยืมเหล่านั้น และค่าปรับที่ผิดนัดใด ๆ โดยปกติข้อมูลเครดิตจะได้รับการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ให้สินเชื่อและผู้ให้บริการทางการเงิน และหน่วยงานรายงานเครดิต (National Credit Bureau - NCB) ผู้ให้บริการสินเชื่อ (รวมทั้งธนาคาร และ สถาบันการเงิน) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครดิตผู้บริโภคไปยังฐานข้อมูลกลางที่มีการบริหารจัดการโดย NCB หลังจากนั้น NCB จะทำการรวมข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานเครดิตของแต่ละบุคคล ผู้ให้เครดิตสามารถรับสำเนารายงานเครดิตของแต่ละบุคคลจาก NCB เพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าจะให้เครดิตบุคคลแก่บุคคลหรือเพื่อจัดการเครดิตที่ได้ให้ไว้กับแต่ละบุคคล

เกี่ยวกับข้อมูลเครดิตและ 'เรื่องที่ต้องแจ้งให้ทราบ'
กฎหมายกำหนดให้เราแจ้งให้ทราบถึง "เรื่องที่ต้องแจ้งให้ทราบ" เกี่ยวกับวิธีที่เราอาจจะต้องใช้ข้อมูลเครดิตของคุณ คุณอาจขอให้มีการแจ้งเรื่องเหล่านี้ก่อน (และนโยบายนี้) ในรูปแบบอื่นๆ เช่น เอกสาร เป็นต้น บางครั้งข้อมูลเครดิตของคุณจะถูกใช้สำหรับข้อเสนอสินเชื่อ 'การตรวจสอบเบื้องต้น หรือ pre-qualification' ตามคำยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิตที่คุณให้ไว้กับ NCB คุณสามารถติดต่อ NCB ได้ตลอดเวลาหากข้อมูลเครดิตของคุณไม่ได้ถูกใช้ในลักษณะที่คุณไม่ได้ยินยอมดังกล่าว คุณสามารถติดต่อ NCB เพื่อแจ้งให้ทราบว่าคุณเชื่อว่าคุณอาจตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง หากคุณมีข้อสงสัยดังกล่าว ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล และการป้องกันของคุณมีความสำคัญอย่างมากต่อเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือไว้ อาจรวมถึง ชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ปัจจุบัน และที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล รายละเอียดธนาคาร รายละเอียดทางการเงิน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เราคิดว่าจำเป็น เราอาจมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ (รวมถึงสถานะของบัญชีสินเชื่อ) เช่น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบัตรเครดิต เราอาจเก็บข้อมูลจาก NCB เช่น ข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลการล้มละลายส่วนบุคคล และประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง (เช่น วันเกิดของคุณ) เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณต้องการหรือบริการในระดับที่เราต้องการจะนำเสนอให้ได้ คุณอาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่นแก่เรา (เช่น เกี่ยวกับผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือผู้กู้ร่วม) หากเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องแจ้งบุคคลเหล่านั้นว่า คุณกำลังให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา และแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

วิธีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
· เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้วิธีต่างๆดังนี้
· จากคุณโดยตรง ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ในหรือข้อตกลงอื่น ๆ หรือเมื่อคุณส่งรายละเอียดส่วนบุคคลผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรา
· จากผู้กู้ร่วมของคุณ ตัวอย่างเช่นที่ผู้สมัครหนึ่งรายได้ป้อนข้อมูลลงในใบสมัครในนามของผู้สมัครทั้งหมด และดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลหรือเป็นไปไม่ได้สำหรับเราในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจากคุณโดยตรง
1. มาจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่
2. มาจากบันทึกของเราเอง
3. เมื่อคุณได้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรา;
4. จาก Facebook, Google และ Line เพื่อให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบ Somjai โดยใช้รายละเอียดการเข้าสู่ระบบที่มีอยู่กับพวกเขาและเราช่วยเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่คุณ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์และ app ของเรา; และ
6. ทำตามที่กฎหมายกำหนด – ตัวอย่างเช่น ในการให้บริการสินเชื่อที่เฉพาะเจาะจง

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกใช้ในกรณีที่:
· ยืนยันตัวตนของคุณ ช่วยให้คุณได้รับการอนุมัติหรือจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการ การบริหารและจัดการ (รวมถึงการบริหารจัดการทั่วไป) ผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านั้น เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการชำระเงิน; แจ้งให้ทราบถึงวิธีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีให้กับคุณหรือเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณอาจได้รับ ดำเนินการตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางการเงินและการฉ้อโกง วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราที่มีให้ไม่ว่าโดยตรงหรือที่อ้างถึง ช่วยจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้อกับความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ตัวอย่างเช่น เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ข้อพิพาท หรือการสอบถามข้อมูลต่างๆ ช่วยเราในการจัดทำรายงานภายใน และจัดการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อมูลที่เราได้รับจากหน่วยงานรายงานเครดิต หรือข้อมูลที่เราได้รับจากข้อมูลดังกล่าว เรียกว่า สิทธิ์ของข้อมูลเครดิต นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการเก็บรวบรวมเพื่อให้เราสามารถโปรโมต และทำการตลาดผลิตภัณฑ์ และบริการให้กับคุณ (รวมทั้งผ่านทางอีเมล์โดยตรง, การตลาดทางโทรศัพท์, อีเมล์, ข้อความ SMS และ MMS) นี่คือการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการ และข้อเสนอพิเศษซึ่งอาจเกิดขึ้นต่อไป หลังจากที่คุณเลิกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้งานผ่านทางเราแล้ว หากคุณไม่ต้องการให้เรื่องนี้เกิดขึ้น หรือดำเนินการต่อโปรดติดต่อเราด้านล่าง

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราจะไม่ขายข้อมูลของคุณให้กับบุคคลอื่นนอกองค์กร Somjai และองค์กรที่เกี่ยวข้องใด ๆเพื่อที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่องค์กรนอกองค์กร Somaji และองค์กรที่เกี่ยวข้องใด ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเปิดเผยต่อองค์กรเหล่านี้ เฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับการที่เราให้บริการผลิตภัณฑ์ และบริการของเราที่มีให้แก่คุณเท่านั้น เราใช้องค์กรภายนอกเพื่อดำเนินการหรือจัดการ:
· การสอบถามข้อมูลลูกค้าและการจัดการความสัมพันธ์
· การแจ้งผลการดำเนินงาน;
· ระบบการเรียกเก็บเงินและการคืนหนี้;
· บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ;
· การตลาดและการตลาดทางโทรศัพท์
· วิจัยทางการตลาด;
· การวิเคราะห์ด้วยเว็บไซต์ และ
· ธุรกิจที่จำเป็นในช่วงเวลาหนึ่ง
ซึ่งหมายความว่าเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น ชื่อ และที่อยู่) ให้กับพวกเขา เราทำตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรเหล่านี้จะผูกพันตามข้อกำหนดในการรักษาความลับและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ: คนที่เป็นตัวแทนของคุณ เช่น ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการขาย หรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ของคุณ และโบรกเกอร์การเงิน ทนายความ และนักบัญชีของคุณ
· นายจ้าง บุคคลอ้างอิงของคุณ หรือสำนักงานบริการตรวจสอบตัวตน
· บุคคลใดก็ตามที่เสนอว่าจะค้ำประกัน หรือมีการการันตีคืนเงินกู้ใด ๆ ที่คุณ หรือผู้กู้ร่วม
· หน่วยงานตรวจสอบการทุจริต
· ผู้ให้บริการบัตรเครดิต (เครดิตเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครดิต ความคุ้มค่าของการจัดอันดับเครดิต ให้สินเชื่อ และการจัดหาเงิน);
· ธนาคารในประเทศไทย ผู้ให้กู้ที่ไม่ใช่ธนาคาร และผู้ให้บริการของบัตรเครดิต, บริการทางการเงิน หรือการประกัน;
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขององค์กรของเรา;
· ที่ปรึกษามืออาชีพของเรา รวมถึงนักบัญชีผู้สอบบัญชี และทนายความของเรา
· นักลงทุนตัวแทน หรือที่ปรึกษา หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่มีส่วนได้เสียในธุรกิจของเรา
· เว็บไซต์เปรียบเทียบอื่น ๆ โบรกเกอร์ การจำนอง หรือผู้ให้บริการของการลงทุนทางการเงิน หรือทางเครดิตตามกฏหมาย
· รัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลและองค์กรอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา เช่น คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายหรือกฎหมายกำหนด · องค์กรที่จัดการธุรกิจของเรา, การตลาด และกลยุทธ์ขององค์กร
· ธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ
· ธุรกิจหลักใดใด ศาลหรืออื่น ๆ เกี่ยวกับการร้องเรียนการโต้แย้งหรือการดำเนินคดีเกี่ยวกับเงินกู้ของคุณ;
· จาก Facebook, Google และ Line เพื่อให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบ Somjai โดยใช้รายละเอียดการเข้าสู่ระบบที่มีอยู่กับพวกเขาและสำหรับเราที่จะช่วยให้คุณมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเมื่อคุณใช้เว็บไซต์และ app ของเรา;
· ถ้าเป็นคนที่มีคดีความ(เช่น ถ้าเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรง อาจมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้บังคับใช้กฎหมายตามความชอบธรรม); หรือ
· ทุกคนที่คุณได้ให้ความยินยอมแก่เรา

การถ่ายโอนข้อมูลในต่างประเทศ
ขณะนี้เราดำเนินธุรกิจของเราในประเทศไทย แต่อาจขยายไปยังต่างประเทศ เราจะจัดเตรียมรายการของประเทศเหล่านี้โดยอัปเดตเอกสารนี้ เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลบางอย่างของคุณ (รวมถึงข้อมูลเครดิต) กับองค์กรนอกประเทศ คุณควรทราบว่าในขณะที่พวกเขามักจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาความลับ หรือความเป็นส่วนตัว แต่อาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของกฎหมายความเป็นส่วนตัวของประเทศไทย องค์กรในต่างประเทศอาจต้องเปิดเผยข้อมูลที่เราแบ่งปันกับพวกเขาภายใต้กฎหมายต่างประเทศ ในกรณีดังกล่าวเราจะไม่รับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เราอาจจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้ในระบบคลาวด์ หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเครือข่ายหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ คุณควรทราบว่าเนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบเครือข่ายสามารถเข้าถึงได้จากหลายประเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ต เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลเครดิตของคุณกับหน่วยงานรายงานเครดิต เว้นแต่จะมีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย อีกทั้งเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลเครดิตที่เราได้รับเกี่ยวกับตัวคุณจากหน่วยงานรายงานเครดิต หรือข้อมูลที่เราได้รับจากข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลที่สำคัญ
ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน คือ ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ หรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง การเป็นสมาชิกของสมาคมทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา หรือความผูกพัน ความเชื่อทางปรัชญา การเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพ หรือการค้าการเป็นสมาชิกของสหภาพ กลุ่มเพศทางเลือก หรือการปฏิบัติประวัติอาชญากรรม หรือข้อมูลสุขภาพ เราอาจค้นหารวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับตัวคุณ แต่เฉพาะในกรณีที่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสามารถของเราในการจัดให้ หรือให้เครดิตแก่คุณหรือจัดการเครดิตที่ให้แก่คุณ (รวมถึงการประเมินความยากลำบาก และการเก็บเงินที่ค้างชำระ รวมถึงการชำระเงินด้วย)

ข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์
บางครั้งผู้คนแบ่งปันข้อมูล (รวมถึงข้อมูลที่สำคัญ) รวมถึงสิ่งที่เราๆได้ค้นหามา อาจมาจากการใช้เว็บไซต์ของเรา หรือตัวอย่างเช่น ขอให้เราประเมิน หรือช่วยเหลือในการสมัครรับมือกับความยากลำบาก หากเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ (รวมถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน) เราจะพิจารณาว่าเราจะได้รับอนุญาตให้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ ถ้าใช่เราจะจัดการกับข้อมูลเช่นเดียวกับที่เราทำกับข้อมูลอื่นที่เราต้องการจากคุณ ถ้าไม่มีและข้อมูลไม่ได้อยู่ในบันทึก แล้วเราจะทำลาย หรือยกเลิก โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่เฉพาะในกรณีที่ถูกกฎหมาย และเหมาะสมที่จะทำเช่นนั้น บ่อยครั้งที่เราไม่สามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้อย่างเป็นระเบียบแล้วทำลาย หรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือบางส่วนเท่านั้นและเราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลนี้ไว้เพื่อใช้ในอนาคต เช่นช่วยแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างเรา หรือประเมินการใช้งานในอนาคตของคุณ เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยมากมายเพื่อป้องกันข้อมูลจากการแทรกแซงการใช้งานในทางที่ผิดการสูญเสียการเข้าถึงการแก้ไขหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

การตลาด
เราอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการจากเราและตัวแทนของเรา คู่ค้าทางธุรกิจและ บริษัทในเครือที่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้งาน และความต้องการอื่น ๆ ของคุณได้ดียิ่งขึ้นหรือใช้การแข่งขันหรือการส่งเสริมการขายและโอกาสอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ ซึ่งรวมถึงสิ่งที่บางคนอาจเรียกว่า "การขายต่อเนื่อง" การแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องหรือฟรีให้แก่คุณ ทางเราอาจดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเหล่านี้ ผ่านทาง อีเมล์ โทรศัพท์ SMS จดหมาย หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ นอกจากนี้เรายังอาจทำการตลาดผลิตภัณฑ์ และบริการของเราให้แก่คุณผ่านทางช่องทางของบุคคลที่สาม (เช่น เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์) ทางเราจะแจ้งให้คุณทราบเสมอว่า คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อเสนอด้านการตลาดได้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม เช่น โบรกเกอร์ หรือตัวแทน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงคุณกับธุรกิจหรือลูกค้าอื่น ๆ คุณสามารถยกเลิกไม่ให้เราเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ผู้ให้บริการด้านการตลาดของบุคคลที่สาม สามารถรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเปิดเผยกับพวกเขาด้วยข้อมูลที่พวกเขามีอยู่เกี่ยวกับตัวคุณเพื่อให้คุณได้โฆษณาที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา หรือของพวกเขา เราจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรงเว้นแต่คุณจะยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลประเภทนั้น ในกรณีที่เราขายข้อมูลให้กับลูกค้าที่พร้อม ทางเรายินดีที่จะแจ้งให้เราทราบว่าเราได้รับข้อมูลของพวกเขาอย่างไรและจะช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อตกลงที่จะยินยอมหรือไม่ก็ได้

IP address, cookies และ web beacon
IP address
ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (หรือที่อยู่ IP) เป็นรหัสตัวเลขสำหรับอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณมีการใช้อินเทอร์เน็ต อาจจำเป็นสำหรับเราในการรวบรวมที่อยู่ IP ของคุณสำหรับการโต้ตอบกับบางส่วนของเว็บไซต์ของเรา Cookies "คุกกี้" คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่วางอยู่บนอุปกรณ์ของคุณโดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเพจ ซึ่งภายหลังจากเซิร์ฟเวอร์เว็บเพจสามารถเรียกค้นได้ คุกกี้มีหลายประเภทและใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่นคุกกี้เซสชันมีการใช้งานเพียงเซสชันเดียว เนื่องจากใช้เพื่อช่วยในการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ คุกกี้เหล่านี้ต่างจากคุกกี้ที่เก็บถาวรไว้ในอุปกรณ์ของคุณเพื่อช่วยให้เว็บไซต์จดจำข้อมูล และการตั้งค่าต่างๆของคุณได้เมื่อคุณเยี่ยมชมอีกครั้ง เราใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อมอบประสบการณ์ให้แก่เว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมและนิสัยของผู้ใช้ของเรา (เช่น โดยการประเมินจากรูปแบบการเข้าชม และการวิเคราะห์แนวโน้ม) เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้ เราอาจใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อแสดงโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายหรือเนื้อหาในเครือข่ายของเราและในเว็บไซต์นี้รวมทั้งในเครือข่ายและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม) เช่น Google, Facebook และ Line เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์หรือหน้า Landing Page ที่เกี่ยวข้องเพื่ออ่าน เรียกดูส่ง หรือดาวน์โหลดข้อมูลในระบบของเราจะบันทึก / บันทึกข้อมูล เช่น ที่อยู่ IP วันที่ และเวลาที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ของเราหน้าเว็บที่ดู และข้อมูลใด ๆ ที่ดาวน์โหลด เราอาจรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอัตโนมัติ เช่น เว็บไซต์ที่คุณเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา ในบางกรณีเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยใช้คุกกี้ คุณสามารถกำหนดค่าเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ หรือลบคุกกี้ที่มีอยู่ออกจากฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ การปฏิเสธคุกกี้อาจส่งผลต่อการ จำกัดการเข้าถึง หรือการทำงานของส่วนต่างๆในเว็บไซต์ของเรา

Web beacon
เว็บบีคอนเป็นภาพกราฟิกที่โปร่งใสไม่ปรากฏแก่ผู้ใช้ที่อยู่บนเว็บไซต์ การใช้เว็บบีคอนช่วยให้เว็บไซต์สามารถบันทึกการทำงานที่เรียบง่ายของผู้ใช้ (เช่น การเปิดหน้าเว็บที่มีสัญญาณเตือน) ผ่านทางพิกเซลการติดตาม เราอาจใช้เว็บบีคอน (และคุกกี้) เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์การใช้ไซต์การตรวจสอบการโฆษณา และการรายงาน ตลอดจนเนื้อหา และ 'การโฆษณา / การตลาดส่วนบุคคล' เราอาจแบ่งปันข้อมูลใด ๆ ที่ได้จากเว็บบีคอน (และคุกกี้) กับบุคคลที่สามเพื่อให้โฆษณาที่เกี่ยวข้องแก่คุณเมื่อเรียกดูเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

ข้อมูลจากบุคคลที่สาม
เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (เช่น ผู้ให้บริการสินค้า และบริการของบุคคลที่สาม) หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามผ่านทางเว็บไซต์ของเรา และหากบุคคลที่สามเหล่านั้นรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณเราอาจรวบรวมหรือเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับบุคคลที่สามเหล่านี้ ในกรณีที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามจากเว็บไซต์ข้อมูลคุกกี้และเว็บบีคอนของเรา ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าหรือข้อมูลอื่น ๆ ของคุณ ซึ่งคุณได้ให้กับตัวเอง หรืออาจจะใช้ร่วมกันระหว่างเรากับบุคคลที่สามก็ได้

การโฆษณาและการติดตาม
เราอาจโฆษณาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เมื่อคุณดูโฆษณาของเราบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม บริษัทโฆษณาอาจใช้คุกกี้ และบางทีใช้เว็บบีคอนเพื่อรวบรวมข้อมูล เช่น เซิร์ฟเวอร์ที่คอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่ระบบ โดยประเภทของเบราเซอร์วันที่ และเวลาในการเยี่ยมชมของคุณ และประสิทธิภาพการทำงานด้านการตลาดของพวกเขา เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเราหลังจากดูโฆษณาของเราบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามบริษัทโฆษณาสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เว็บไซต์ของเรา (เช่น หน้าเว็บที่คุณเข้าดู) และคุณเริ่ม หรือทำการกรอกใบสมัครออนไลน์

แอปพลิเคชันออนไลน์
เมื่อคุณส่งใบสมัครออนไลน์ที่สมบูรณ์ให้กับเรา ทางเราจะเก็บรักษาข้อมูลที่มีอยู่ในใบสมัครนั้น จากนั้นเราสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณต้องการได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถระงับ และบันทึกแอปพลิเคชันออนไลน์เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการ และส่งใบสมัครได้ในภายหลัง หากคุณระงับหรือบันทึกแอ็พพลิเคชันของคุณข้อมูลที่คุณป้อนจะถูกเก็บไว้ในระบบของเราเพื่อให้คุณสามารถกู้คืนข้อมูลได้เมื่อคุณดำเนินการสมัครต่อ เราสามารถดูแอปพลิเคชันออนไลน์ที่ถูกระงับหรือบันทึกไว้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเริ่มต้น แต่อย่าส่งใบสมัครออนไลน์เราสามารถติดต่อคุณโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่คุณระบุเพื่อช่วยในการกรอกข้อมูล

ข้อมูลลิขสิทธิ์
เราใช้ความระมัดระวังตามสมควรทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมใช้และเปิดเผยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ความถูกต้องของข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณหรือบุคคลอื่นให้ไว้กับเรา

การปรับปรุงและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโปรดติดต่อเรา โดยทั่วไปเราจะพึ่งพาคุณเพื่อช่วยเราในการแจ้งให้เราทราบหากข้อมูลที่เราถือครองคุณไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ซึ่งคุณสามารถขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองไว้ได้ โดยติดต่อเรา และทางเราจะตอบคำขอของคุณภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เราจะให้สิทธิ์การเข้าถึงตามที่คุณร้องขอหากมีเหตุผลที่จะทำเช่นนั้น เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้าถึงข้อมูล ค่าธรรมเนียมจะไม่มากเกินไป และจะไม่ใช้ในการยื่นคำขอ เราอาจปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี ตัวอย่างเช่น หากจำเป็นหรือได้รับอนุญาตโดยหรือภายใต้กฎหมายประเทศไทย หรือคำสั่งศาล / ศาล หรืออาจมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการบังคับใช้โดยหน่วยงานบังคับใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับการมีสิทธิ์รับเครดิตอาจมีข้อแตกต่างออกไป หากเราตัดสินใจที่จะไม่ให้สิทธิ์การเข้าถึงเราจะให้เหตุผลสำหรับการปฏิเสธและข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิเสธได้

การจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
เราจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆรวมทั้งในรูปแบบเอกสารที่เป็นกระดาษ และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา และเราทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแทรกแซงและการสูญเสียในทางที่ผิด และจากการเข้าถึง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต บางวิธีที่เราทำเช่นนี้คือ:
· ข้อกำหนดในการรักษาความลับของพนักงานของเรา
· นโยบายการรักษาความปลอดภัยการจัดเก็บเอกสาร
· มาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับการเข้าถึงระบบของเรา
· ให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่ได้รับการยืนยันเพื่อให้สามารถรับข้อมูลนั้นได้
· การควบคุมการเข้าถึงระบบภายในของเรา และ
· ระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไฟร์วอลล์ และการเข้ารหัสข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา
เราให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างจริงจัง เรามีแผนการตอบสนองที่ได้รับการกำหนดเพื่อให้เรามีการประเมินและตอบสนองต่อการละเมิดข้อมูลที่น่าสงสัยในเวลาที่เหมาะสมและเพื่อช่วยระวังอันตรายที่อาจเกิดกับบุคคลที่ได้รับผลกระทบ เราอาจจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้ในระบบคลาวด์ หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเครือข่ายหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เนื่องจากสามารถเข้าถึงที่เก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายได้จากทุกที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตคุณจะไม่สามารถทราบข้อมูลของคุณได้ในประเทศใด หากข้อมูลของคุณถูกจัดเก็บในลักษณะนี้การเปิดเผยข้อมูลอาจเกิดขึ้นในประเทศอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้หรือตามช่วงเวลาดังกล่าว นอกเหนือจากข้างต้นแล้วเรายังได้ทบทวนการพัฒนาด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีการเข้ารหัสอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการใช้อีเมล์และอินเทอร์เน็ตอาจไม่ปลอดภัยแม้ว่าจะมีการป้องกันเหล่านี้ไว้ก็ตาม เมื่อเราไม่ต้องการข้อมูลของคุณ และได้รับอนุญาตตามกฎหมายเราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อทำลายหรือยกเลิกการระบุข้อมูล อย่างไรก็ตามข้อมูลบางอย่างอาจเป็นไปไม่ได้หรือไม่สามารถใช้งานได้เพื่อแยกข้อมูลออกจากระบบและนำข้อมูลทั้งหมดไปใช้อย่างเป็นประโยชน์ เช่น เพื่อช่วยแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างเรา หรือประเมินการใช้งานในอนาคตของคุณ ระบบรักษาความปลอดภัยเดียวกันจะมีไว้เพื่อปกป้องข้อมูลดังที่ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคลของเรา

ธุรกิจที่ไม่ต้องการะบุตัวตน
ในกรณีส่วนใหญ่เราจำเป็นต้องระบุตัวตนของคุณเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจกับคุณ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปได้ที่จะดำเนินการดังกล่าว เราจะให้ตัวเลือกในการไม่ระบุตัวตนหรือใช้นามแฝงตัวอย่างเช่น เมื่อคุณทำการสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ หรือข้อเสนอส่งเสริมการขายในปัจจุบันของเรา เราไม่ได้นำมาใช้เป็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลระบุ (เช่น หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน) ตามวิธีการที่คุณระบุ

วิธีการติดต่อเรา
คุณสามารถติดต่อเราได้ในช่วงเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ ทางโทรศัพท์โดยโทร 065-557-8963 ผ่านทางไปรษณีย์ที่ ชั้น 2 แฮงการ์ โคเวิร์คกิ้งสเปซ อาคารจามจุรี สแควร์ ถนน พญาไท แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทางอีเมล์ที่ homeloan@somjai.co

การร้องเรียนและข้อมูลเพิ่มเติม
หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเราต้องการรับฟังปัญหาหรือข้อเสนอนะจากคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา คุณสามารถแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของคุณได้ โดยติดต่อเราได้ที่:
สำนักงานใหญ่
บริษัท สมใจ 2018 จำกัด ชั้น 2 แฮงการ์ โคเวิร์คกิ้งสเปซ อาคารจามจุรี สแควร์ ถนน พญาไท แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อีเมล homeloan@somjai.co โทรศัพท์ 065-557-8963
การให้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จะช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้เร็วขึ้น และหากคุณมีเอกสารสนับสนุนใด ๆ โปรดมีประโยชน์หรือเมื่อคุณกังวล การร้องเรียนส่วนใหญ่จะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และคุณควรได้รับการตอบกลับจากเราภายใน 5 วันทำการ คุณสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ โดยติดต่อเรา

E-consent
การให้ที่อยู่อีเมลของคุณ จากนั้นคลิกส่งใบสมัครออนไลน์ เครื่องคิดเลข เครื่องมือ หรือแบบสอบถามใด ๆ คุณยินยอมรับหนังสือแจ้ง และเอกสารอื่น ๆ จากเราทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ และคุณต้องทำความเข้าใจว่าหากคุณให้ความยินยอมจะเป็นดังต่อไปนี้:
1. เราอาจไม่ส่งสำเนาเอกสารแจ้งและเอกสารอื่น ๆ
2. คุณควรตรวจสอบที่อยู่อีเมลของคุณเป็นประจำรวมทั้งโฟลเดอร์สแปมเนื่องจากอีเมลจะถือว่าได้รับเมื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว และ
3. คุณสามารถเพิกถอนการยินยอมให้รับเอกสารทางอีเมล์ได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเรา
นอกจากนี้ คุณสามารถยืนยันได้ถึงรายการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ หรือเอกสารที่เราสามารถส่งให้คุณได้ทางอีเมล ถ้าคุณต้องการ